top of page
_MG_3212
IMG_8959
IMG_8976
IMG_8674
IMG_0121
IMG_8967

เกี่ยวกับเรา

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี

เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อปีพุทธศักราช 2528

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

 1. เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก สำหรับนักศึกษาพยาบาล คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป

 2. เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย การเจริญเติบโต พัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

 3. เพื่อแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูบุตรของบิดามารดา เป็นสวัสดิการสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้างของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี และผู้สนใจทั่วไป

 4. เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ และสาธิตการเลี้ยงดูเด็กในจังหวัดราชบุรี

 5. เพื่อให้ความรู้แก่บิดามารดา ผู้เลี้ยงดูเด็กในเรื่องของการเลี้ยงดู โดยเน้นครอบครัวเป็นสำคัญ

ปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์ อยู่ภายใต้ผู้อำนวยการของ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นางเพ็ญจมาศ  คำธนะ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การพยาบาล ครูพี่เลี้ยงที่สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรีในสายวิชาอนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัย และพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม มีประสบการณ์และ ทักษะในการดูแลเด็ก

ในด้านการบริการให้บริการเด็กปกติ ที่ไม่มีความพิการหรือความบกพร่องทางด้านร่างกาย และจิตใจ ที่มีอายุระหว่าง 2-4 ปี  โดยปัจจุบันสามารถให้บริการได้เพิ่มขึ้นเป็นปีละ 70 คน เด็กที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับจัดการบริการที่มุ่งส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีการเจริญเติบโตพัฒนาทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม และสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย และมีความพร้อมในการเรียนรู้ระดับต่อไป

เกี่ยวกับเรา

การดำเนินงาน

พันธกิจ

 

1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กทั้ง 4 ด้าน
2.จัดกิจกรรมส่งเสริมกระบวนการคิดการแก้ปัญหา

3.จัดกิจกรรมส่งเสริมเด็กให้มีคุณธรรม จริยธรรม เหมาะสมกับวัย

4.จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

5ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษารวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง โรงเรียน และชุมชน

อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ระดับปฐมวัย

"ร่าเริง แจ่มใส ยิ้มง่าย ไหว้สวย"

วิสัยทัศน์

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี มุ่งมั่นจัดการศึกษาระดับปฐมวัยให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานมีพัฒนาการพร้อมทั้ง 4 ด้าน อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ปรัชญา

ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชขบุรี เชื่อว่าเด็กเป็นทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของประเทศชาติ จำเป็นต้องได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ บนพื้นฐานความรักความอบอุ่น โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีคุณธรรม จริยธรรมพื้นฐาน

การดำเนินงาน

บุคลากร

ปัจจุบันการดำเนินงานของศูนย์ อยู่ภายใต้ผู้อำนวยการของ   
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี นางเพ็ญจมาศ  คำธนะ โดยมีคณะกรรมการดำเนินงาน ประกอบด้วย อาจารย์พยาบาลที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การพยาบาล ครูพี่เลี้ยงที่สำเร็จการศึกษา วุฒิปริญญาตรีในสายวิชาอนุบาลหรือการศึกษาปฐมวัย และพี่เลี้ยงที่ผ่านการอบรม มีประสบการณ์และ ทักษะในการดูแลเด็ก
บุคลากร

การรับสมัคร

การรับสมัคร 
1. บุตร/หลาน มีอายุครบ 2 ขวบเต็ม
2.ซื้อใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
   ค่าใบสมัคร 100  บาท 
3.หลักฐานที่ใช้สมัครก็มี 
 1.  ทะเบียนบ้าน 
 2. สูติบัตรของบุตร/หลาน 
4.การสัมภาษณ์ 
5.ค่าใช้จ่าย 
เมื่อผ่านการสัมภาษณ์ : ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 3,200 บาท (ซึ่งเป็นค่ารายเดือน 2000 ค่าอุปกรณ์อื่น ๆ 1,200 บาท) 
  : ชำระรายเดือนละ 2,000 บาท  โดยชำระทุกวันที่ 1 - 5 ของทุกเดือน

การรับสมัคร
การเตรียมตัว

การเตรียมตัว

  เครื่องใช้อุปกรณ์สำหรับเด็กที่ผู้ปกครองต้องเตรียม มีดังนี้

1.เครื่องแต่งกายชุดนักเรียนของศูนย์ไม่สวมเครื่องประดับหรือของมีค่าทุกชนิด

2.ถุงผ้า 1 ใบ ภายในบรรจุด้วย ชุดนอน 1 ชุด ผ้าเช็ดตัวขนาดนุ่งได้ 1 ผืน ผ้ากันเปื้อน 1 ผืนปลอกหมอน 1 ใบ และชุดลำลอง 1 ชุด

3.แปรงสีฟัน 1 อัน ที่ปลายด้ามมีรูแขวน พร้อมแก้วน้ำพลาสติกชนิดมีหูจับ

กิจกรรม

ช่วงเช้า
 • เวลา 07:45 – 09:00 นาฬิกา ครูพี่เลี้ยงจะมาคอยรอรับเด็กๆจากผู้ปกครองทุกเช้า และให้เด็กทำกิจกรรมเสรีตามที่เด็กต้องการโดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล

 • เวลา 09:00 – 10:00 นาฬิกา  เด็กๆจะเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ ทำกิจกรรมรวมกลุ่ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เด็กๆทุกคนทำร่วมกัน ได้แก่ การฝึกกายบริหาร หรือ การทำกิจกรรมประกอบจังหวะ

 • เวลา 10:00 – 10:15 นาฬิกา  เด็กๆรับประทานอาหารว่าง ดื่มนม

 • เวลา 10:15 – 11:15 นาฬิกา  ครูพี่เลี้ยงจะแบ่งเด็กออกเป็น 3 กลุ่ม ตามช่วงอายุหรือความพร้อมของเด็กๆ จัดกิจกรรมประจำกลุ่มเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาความสามารถของเด็กตามวัย เช่น การร้อยมาลัย การปะติดกาว การวาดภาพระบายสี การเล่านิทาน การฝึกให้เด็กๆแสดงออก มารยาทในสังคม การฝึกระเบียบวินัย การเล่นที่สนามเป็นต้น

 • เวลา 11:00 – 11:30 นาฬิกา  พักรับประทานอาหารกลางวัน ซึ่งทางศูนย์จะเป็นผู้จัดเตรียมให้ โดยจะแสดงรายการอาหารให้ผู้ปกครองทราบที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าศูนย์ทุกวัน

 • เวลา 11:30 – 12:00 นาฬิกา  อาบน้ำ แปรงฟัน เปลี่ยนเสื้อผ้า สวมชุดนอนเตรียมตัวพักผ่อน

ช่วงบ่าย
 • เวลา 12:00 – 14:30 นาฬิกา  เด็กๆสวดมนต์และนอนหลับพักผ่อนโดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแล

 

 • เวลา 14:30 – 15:00 นาฬิกา  เป็นเวลาตื่นของเด็กๆ ครูพี่เลี้ยงช่วยเหลือล้างหน้า ทาแป้ง แต่งตัว เตรียมพร้อมที่จะให้ผู้ปกครองรับกลับบ้าน

 • เวลา 15:00 – 15:15 นาฬิกา  เด็กๆรับประทานอาหารว่างมื้อบ่าย

 • เวลา 15:15– 16:00 นาฬิกา  ทำกิจกรรมเสรีตามที่เด็กๆแต่ละคนชื่นชอบ ระหว่างที่รอผู้ปกครองมารับ โดยมีครูพี่เลี้ยงคอยดูแลส่งเด็กๆให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านจนครบทุกคน

 

      นอกจากกิจกรรมประจำวันแล้วทางศูนย์ยังมีการจัดบริการพิเศษให้ ดังนี้

 1. ประเมินผลการเจริญเติบโตและพัฒนาการเด็ก โดยการชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง พร้อมบันทึกพัฒนาการและพฤติกรรมเด็กในแฟ้มประวัติ

 2. บริการตรวจสุขภาพฟัน

 3. บริการตรวจสุขภาพร่างกาย

 4. ให้คำแนะนำเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ การให้ภูมิคุ้มกันโรคและการดูแลสุขภาพทั่วไปแก่ผู้ปกครอง

 5. จัดกิจกรรมให้กับเด็กตามวาระต่างๆ เช่น   วันไหว้ครู   วันขึ้นปีใหม่   วันเด็ก       วันกีฬาสี

 6. บริการปฐมพยาบาลแก่เด็กเมื่อเกิดอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ  หรือเจ็บป่วยกะทันหัน กรณีที่จำเป็นต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ทางศูนย์จะดำเนินการแจ้งให้ผู้ปกครองทราบทันที

 7. บริการให้วัคซีนตามโครงการรณรงค์การให้วัคซีนของกระทรวงสาธารณสุข เช่น การหยอดวัคซีนโปลิโอ โดยทางศูนย์จะแจ้งให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าก่อนทุกครั้ง

          เมื่อเด็กๆได้รับการส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในระดับชั้นอนุบาลได้ ทางศูนย์จะดำเนินการจัดกิจกรรม วันบัณฑิตน้อย เพื่อมอบประกาศนียบัตรให้กับเด็กๆ เพื่อแสดงถึงความพร้อมที่จะก้าวสู่การเรียนรู้ในระดับต่อไป

ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

เลขที่ 84/21 ถนนคฑาธร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70000

จันทร์ – ศุกร์  8.30น. – 16.30น.

หยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เวลาทำการ
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี
bottom of page